Loading...
 

Contributieregeling

Contributieregeling 2017/2018 en lidmaatschap


Voor het verenigingsjaar 2017/2018 gelden onderstaande contributies:

Seniorleden € 95,00 p/jaar
Juniorleden€ 55,00 p/jaar

Opmerkingen:

  • Aan 65-plus leden, die menen daarvoor goede gronden te hebben, wordt toegestaan dat zij € 78,00 p/jaar betalen i.p.v. het basisbedrag van € 86,00 p/jaar.
  • Studerende seniorleden kunnen desgewenst ook aanspraak maken op bovenvermelde 65-plus regeling, tot het jaar waarin zij de 30-jarige leeftijd bereiken.
  • Seniorlid is men vanaf het kalenderjaar waarin de 21-jarige leeftijd bereikt wordt (= geboortejaar 1989 en daarvoor).
  • Het lidmaatschap loopt parallel met het verenigingsjaar, dus vanaf 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar.
  • Nieuwe leden/jeugdleden zijn geen entreegeld verschuldigd.
  • Aan nieuwe leden/jeugdleden die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, wordt de jaarcontributie naar rato van de nog komende kwartalen t/m 30 juni in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

  • Uiterlijk op 15 juni van enig jaar, dient een lid/jeugdlid schriftelijk per brief of e-mail aan de secretaris kenbaar te maken dat hij ingaande het volgende verenigingsjaar zijn lidmaatschap wenst te beëindigen. Als een lid/jeugdlid die termijn niet in acht neemt, is hij de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.